Rapport om finansieringsmodeller för klimatanpassning, maj 2020

Idag åläggs privatpersoner och fastighetsägare ett mycket stort ansvar för att initiera och finansiera klimatanpassningsåtgärder, inte minst när det gäller åtgärder för att motverka översvämnings- och erosionsskador. Då problemen förväntas öka i takt med klimatförändringarna bedöms också behovet av finansieringsmöjligheter för åtgärder att öka. Behovet gäller både för enskilda fastighetsägare med ansvar för enskilda intressen, och för myndigheter med ansvar för skydd av allmänna intressen.

Rapport om kustnära sedimentdynamik, mars 2020

För att bedriva ett bra arbete med kustzons- och fysisk planering samt lyckas med åtgärder mot erosion och översvämning behövs kunskap om kustmorfologi och hur tillhörande sedimentdynamik och sedimenttransport vid kusten fungerar. I Sverige finns ett uttalat behov av denna kunskap, vilken idag är mycket bristfällig. Detta gäller både för dagens och framtida högre havsnivåer orsakade av klimatförändringar.

Stormöte med workshop, 21-22 jan 2020

Ystad Strandskog, badhytter

Dokumentation från Stormöte för Regional Kustsamverkan i Malmö 21-22 januari 2020: Syntes från stormötet 21-22 januari 2020 – med resultat från workshop och sammanfattning av diskussioner och panelsamtal Urval av press om stormötet: Presentationer dag 1: Presentationer dag 2: