Länksamling

De rapporter och underlag som finns rörande erosion och översvämning vid kusten är idag utspridd hos många olika myndigheter och kommuner. Detta faktum gör att det är svårt att få en helhetsbild kring vilka faktaunderlag och data som finns och även svårt att samla in och samanvända data. Regional kustsamverkan ser att det finns ett behov av att sammanställa faktaunderlag och data från olika källor i en gemensam databas. Här på hemsidan är länksamlingen uppdelad i två områden:

Rapporter

Karttjänster

Länksamlingen listar rapporter och undersökningar med titel, information om organisation, författare, år och rapportnummer/ISSN/ISBN samt länk till var rapporten finns. För att göra materialet sökbart har ett eller ett par sökord identifierats, exempelvis metod, erosion, översvämning, modellering, samhällsplanering, utvärdering, åtgärder m.m. Om materialet är eller har koppling till en mätning listas dessa i en egen kolumn med typ av mätning. Kustkommunerna i Skåne och Halland, samt Nationellt och Internationellt har varsin kolumn för att ange vilka områden som berörs av rapporten/underlaget.

Bidra gärna med förslag på rapporter/karttjänster som kan läggas till i denna länksamling. Kontakta arbetsgruppen.