Rapporter

Länksamlingen Rapporter är en sammanställning av faktaunderlag och data från olika källor i en gemensam databas. Den listar rapporter och undersökningar rörande erosion och översvämning vid kusten med titel, information om organisation, författare, år och rapportnummer/ISSN/ISBN samt länk till var rapporten finns.

Ladda hem den mer detaljerade länksamlingen (Excel-fil) här: Version_1.0_RKS_Lanksamling_erosion_oversvamning_2020-06-08

Excel-filen är även utrustad med sökord, exempelvis metod, erosion, översvämning, modellering, samhällsplanering, utvärdering, åtgärder m.m. Om materialet är eller har koppling till en mätning listas dessa i en egen kolumn med typ av mätning. Kustkommunerna i Skåne och Halland, samt Nationellt och Internationellt har varsin kolumn för att ange vilka områden som berörs av rapporten/underlaget.

TitelOrganisationRapport nrFörfattareÅrLänk
Analys av fysisk störning längs Skånes kustLänsstyrelsen Skåne Rapportnr 2003:45Larsson, C.2003https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/751/Fysisk_storning.pdf
Ansvar och regler vid stranderosionSGIVaria 534Lerman, P., Rydell, B.2003http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v534.pdf
Ansvarsutredning kustskydd - ARBETSMATERIAL hos Länsstyrelsen Skåne (finns troligen slutgiltig version)Simrishamns kommunUppdragsnr 1220287000Persson, O.2017Arbetsmaterial
Att leva med vatten - om fysisk planering inför havsnivåhöjningarSLU examensarbeteSundén, E.2012https://stud.epsilon.slu.se/4667/1/sunden_e_120807.pdf
Att tillämpa ekosystembaserade anpassningsåtgärder i Sverige för kustrelaterade klimatförändringshotSLU examensarbetevon Elern, S.2015https://stud.epsilon.slu.se/8325/7/elern_von_sofie_150728.pdf
Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kustSMHIKlimatologi nr 45Schöld, S., Ivarsson, C-L., Nerheim, S., Södling, J.2017https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.129769!/Klimatologi_45.pdf
Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamnTrelleborgs hamnRapportnr 2007-55Kriezi, E., Gyllenram, W., Nerheim, S.2007www.trelleborgshamn.se/wp-content/uploads/2015/07/Bilaga-5-Vågklimatet-SMHI.pdf
Beräkningar HögvattenBåstads och torekovs hamnUppdragsnr 13006106Nordlöf, B.2019http://torekovshamn.nu/wp-content/uploads/2019/02/Bilaga-1-Beräkningar-högvatten-2019-01-28.pdf
Coastal erosion in Ängelholm: A case study tracking recent and historical changes to VejbystrandLunds universitet examensarbeteINES nr 449Hamilton, A.2018http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8953894&fileOId=8953896
CoastStat Fjärranalys med satellit för uppföljning av erosion i kustområdenSGIVaria 616Rydell, B., Törnqvist, O., Wiman, S., Hågeryd, A-C. 2010https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1300510/FULLTEXT01.pdf
Den halländska sandkusten - ett geodynamiskt vågspelSvenska turistföreningen ÅrsskriftÅrsskrift 1976Norrman, J. O.1976
Dimensionering och modellering av erosionsskyddSGIVaria 558Odén, K., Johansson, L. 2005http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v558.pdf
Dynerosion vid kraftiga stormar i Skanör-FalsterboLunds universitet examensarbeteDunér, M., Flodin Vacher, A.2017http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8928947&fileOId=8928948
Eroion vid kuster och vattendragSGIPublikation 11Rydell, B., Lundström, K.2013http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p11.pdf
Erosion och översvämningarSGIVaria 560:2Rankka, K., Rydell, B.2005http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v560-2.pdf
Erosionsförhållanden längs södra Hallands kustSGUSGU-rapport 2019:07Malmberg Persson, K., Ising, J., Goodfellow, B., Magnusson, E., Smith, C.2019http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1907-rapport.pdf
Erosionsutredning KristianstadKristianstads kommunUppdragsnummer 128036402018https://www.kristianstad.se/contentassets/7241a319b2594d508e645ee2ad9f5bce/erosionsutredning_kristianstad-2018.pdf
Extremvattenstånd i FalsterboSMHIDr nr 2018/955/9.5Johansson, L.2018https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/skanor-falsterbo.pdf
Extremvattenstånd i HelsingborgSMHIDr nr 2018/955/9.5Nerheim, S.2018https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/helsingborg.pdf
Extremvattenstånd i KungsbackaSMHIDr nr 2018/955/9.5Andersson, M.2018https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/kungsbacka.pdf
Extremvattenstånd i LandskronaSMHIDr nr 2018/955/9.5Nerheim, S.2018https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/landskrona.pdf
Extremvattenstånd i MalmöSMHIDr nr 2018/955/9.5Andersson, M., Johansson, L.2018https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/malmo.pdf
Extremvattenstånd i TrelleborgSMHIDr nr 2018/955/9.5Nerheim, S.2018https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/trelleborg.pdf
Extremvattenstånd i ÅhusSMHIDr nr 2018/955/9.5Johansson, L.2018https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/kristianstad--ahus.pdf
Falserbonäset - en för Sverige unik landsformGeografiska notiserÅrgång 69 (2011) nr 3Mattsson, J. O.2011http://www.geografitorget.se/gn/nr/2011/bil/3-05.pdf
Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljöNaturvårdsverketRapport 6633Olsson, H., Skånes, H., Tulldahl, M., Wikström, S., Kautsky, H., Rydell, B., Årnfelt, E., Eklöf, J., Steinvall, O. 2014https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6633-8.pdf?pid=14063
Flygburen laserskanning, HMK handbok i mät- och kartfrågorSamordnat av Lantmäteriet2017https://www.lantmateriet.se/contentassets/96e6a20268f94f36959bd12e0700a581/hmk_flylas_2017.pdf
Flygfotografering, HMK handbok i mät- och kartfrågorSamordnat av Lantmäteriet2017https://www.lantmateriet.se/contentassets/96e6a20268f94f36959bd12e0700a581/hmk_flygfoto_2017.pdf
Framtida havsnivåer i SverigeSMHIKlimatologi nr 48Nerheim, S., Schöld, S., Persson, G., Sjöström, Å. 2017https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.129876!/klimatologi_48.pdf
Framtida havsnivåhöjning i kommunal planeringFOIFOI-R--3500--SEvon Oelreich, J., Svenfelt, Å., Wikman-Svahn, P., Carlsson-Kanyama, A.2012https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--3500--SE
Framtida vattennivåer i HelsingborgHelsingborgRapport nr 2010-55Nerheim, S., Hammarklint, T.2010via https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/gallande-oversiktsplaner/h/tematiska-pm-h/
Fördjupning av översiktsplan för kustzonen i Kävlinge kommunKävlinge kommunSamrådshandling 1311212013http://www.kavlinge.se/download/18.f8873cc141a12daff377d6/1385645076879/FÖP+kustzonen+kävlinge+-+Hela+dokumentet.pdf
Förslag till Skurups kommuns kustförvaltningsplanSkurups kommunPersson, O., Schmidt, E., Nordlöf, B., Irminger Bokhari, S., Hanson, H.2019https://www.skurup.se/forslagkustforvaltningsplan
Geodata för kust- och strandzon, Rapport från myndighetssamverkan kring Nationella geodatastrategin 2016–2020SjöfartsverketDnr 17–03140Wiberg, P., Wallhagen, M., Öiås, H., Hedenström, A., Nyberg, J., Rågvall, J., Olsson, P-A., Lysell, G., Gullberg, E., Larsson, S.2017https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/styrning-och-uppfoljning/geodatastrategin/slutrapport-geodata-for-kust-och-strandzon.pdf
GIS-verktyg och bearbetning av drönardata för generering av markprofil och överslagsberäkning av markstabilitet för riskminskande åtgärderSGIDiarienr 1703-0169Öberg, M.2018https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1327294/FULLTEXT01.pdf
H+ Stigande havsnivåer, Sårbarhetsanalys och förslag på anpassningsåtgärder för stigande havsnivåer i tidsperioden 2010-2100HelsingborgUnderlag till FÖP H+ 2010-12-032010via https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/gallande-oversiktsplaner/h/tematiska-pm-h/
Halmstad stranderosionHalmstads kommunUppdrags nr 1220276000Persson, O., Schmidt, E., Lindell, J.2017http://web.ostrastranden.se/wp-content/uploads/Stranderosion-Halmstad-2017-11-06.pdf
Handbok för klimatanpassad vattenplanering i SkåneLänsstyrelsen Skåne 2012:08:00Persson, P., Ehrnstén, T., Ewals, G.2012https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402730ea6/1528811125869/LSTM_2012_Handbok_Klimatanpassad_vattenplanering_webb.pdf
Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige – VägledningHaVRapport nr 2016:9Moksnes, P-O., Gipperth, L., Eriander, L., Laas, K., Cole, S., Infantes, E. 2016https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b876/1473326524409/rapport-hav-2016-9.pdf
Handlingsplan för förvaltning och skydd av kustenYstads kommunDnr 2017/2472018https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/andra-versionen-av-handlingsplan-for-forvaltning-och-skydd-av-kusten.pdf
Hav och land i samspel - att planera och bygga i strandnära områdenSGIVaria 5942008http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v594.pdf
Havet - hot och möjligheterSGI (kustmöte pres.)Varia 615Rydell, B. (red.)2010https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1300509/FULLTEXT01.pdf
Havsnivåhöjning i översiktplanering - en jämförande studie av tre svenska kommunerBlekinge Tekniska Högskola examensarbeteThölix J.2017http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1107795/FULLTEXT02
Hydrografiska och morfologiska processer runt FalsterbohalvönLunds tekniska högskola, Lunds universitetRapport 3226Blomgren, S., Hanson, H.1999sparat finns ett utdrag från en längre rapport
Hållbar utveckling av kusten längs Ystad SandskogSGIDiarienr 2009-11-05Rydell, B., Lundström, K., Persson, M.2009http://gis.swedgeo.se/dokument/nks/2009/13597/Rapport%20Ystad%20final.pdf
Hållbar utveckling av strandnära områdenSGIVaria 608Rydell, B., Persson, M., Andersson, M., Falemo, S.2011http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v608.pdf
Höga havsnivåer och översvämningFOIRapportnr FOI-R--4446--SESimonsson, L., Liljedahl, B., Wikström, P., Waleij, A.2017
Höganäs kustförvaltningsplanHöganäs kommunUpprags nr 1220258000Persson, O., Lövstedt, C.2017https://www.hoganas.se/globalassets/documents/invanare/bygga-bo-och-miljo/klimat/kustforvaltningsplan-slutlig-rapport.pdf
Inför hotet om stigande havsnivåerMSB, Lunds Universitet, SLUMSB1140 - oktober 20172017https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28400.pdf
Klimatanpassningplan 2018 Trelleborgs kommunTrelleborgKomunstyrelsen 2018-06-18Ljung, A., Hansen, S., Wedin Hansson, L.2018https://www.trelleborg.se/globalassets/files/kommunledningsforvaltningen/hallbar-utveckling/filer/klimat/klimatanpassningsplan-2018.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=&_t_tags=language%3Asv%2Csiteid%3A538387ca-953e-487e-a326-da67810c2424&_t_ip=66.249.64.17&_t_hit.id=NetR_Project_PageTypes_Media_DocumentFile/_8277a3a6-b9a0-444f-a826-247a5397f3fb&_t_hit.pos=988
Klimatförändringarnas påverkan på Landskornas kust - effekter av erosion och översvämningLunds universitet examensarbeteJaakkola, E.2015http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8876204&fileOId=8876208
KlimatPM Stigande havsnivåer och erosion i Höganäs kommunHöganäs kommunKomunstyrelsen 2012-01-24Rue Hallén, K., Adler, L., Johansson, E., Runesson, J., Svederberg, M., von Post, J.2011https://www.hoganas.se/globalassets/documents/invanare/bygga-bo-och-miljo/planavdelningen/ovriga/klimatpm_ks2012_internet.pdf
Klimatutredning FÖP YstadYstads kommunUppdragsnr 122017400Fredriksson, C., Siesing, P.2014https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/sweco---klimatutredning-for-fop-ystad-2014-06-19_slutversion.pdf
Kommune med kystansvar Modul 1Miljö og Födevareministeriet
Kompensationsområden för förlorade naturvärden i Ystads kommuns kustzonYstads kommunUppdragsnr 1220242000Söderberg, T., Borell Lövstedt, C.2016https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/kompensationsomraden-for-forlorade-naturvarden-i-ystads-kommuns-kustzon-inkl-bilagor.pdf
Kompletterande PM - förtydligande av handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåerVellinge kommunUppdragsnr 1220091000Irminger Street, S.2012https://vellinge.se/siteassets/planer-och-projekt-i-vellinge-kommun/dokument/skydd-mot-hoga-havsnivaer/kompl-pm-fortydliigande-av-handlingsplan-2012-01-25.pdf
Kontrollprogram för kustskyddsåtgärderYstads kommunOhlsson Skoog, M.2017
Kontrollprogram för strandrensning och sandåterföring vid Barsebäcks saltsjöbad/BarsebäckshamnKävlinge kommunUppdrags nr 1220150000Persson, O.2017
Kostnads- nyttoanalys av strandfodring, säkerställd kustlinje, planerad reträtt och naturlig utveckling som alternativa strategier för attt möta erosions- och översvämningshot vid Ystad sandskog och Löderups strandbadYstads kommunUppdragsnr 1220224000Irminger Street, S., Bjarke, M., Lövstedt, C.2016https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/kostnad-nyttoanalys-av-kustskyddsstrategier-i-ystad-och-loderup-inkl-bilagor.pdf
Kusterosion Norra Borstahusen, LandskronaLandskrona kommunUppdragsnr 12802099Borell Lövstedt, C., Bendix Hansen, A., Karlsson, D.2013www.borstahusens-ss.se/globalassets/borstahusens-ss---segling/hamnen/07-rapport-kusterosion-dhi-sverige-ab---71-sidor-.pdf
Kusterosion och äldre kustdyners morfologi i SkäldervikenLunds universitet examensarbeteBjörnfors, M.2016http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8883011&fileOId=8883626
Kustförvaltningsplan för Ystads kommunYstads kommunUppdragsnr 1220180000Borell Lövstedt, C., Persson, O.2015https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/sweco---kustforvaltningsplan-2015-08-06.pdf
Kustmöte i LinköpingSGIVaria 5612006http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v561.pdf
Kustnäta boende 2050SGI (kustmöte pres.)Uppdragsnr 11578/322Björlin, A., Wedin, A., Danielsson, P.2017https://www.swedgeo.se/contentassets/2689e90f249a4efe8d2925c1d4cbfc5a/rapport-kustmote-2017-vers2-2017-10-24.pdf
Kustskydd för ett framtida klimatSGI (kustmöte pres.)Varia 585Rydell, B. (red.)2007https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1300478/FULLTEXT01.pdf
Kustskyddsstrategier för Kristianstad kommunKristianstads kommunUppdragsnr 12803640Eriksson, C.2018https://www.kristianstad.se/contentassets/8121c0539b8f40af921c172da2278da4/kustskydd__kristianstad_dhi_181101.pdf
Kustöversvämningar och GIS - en studie om Skånska kustnära kommuners arbete samt interpolationsmetodens betydelse av höjddata vid översvämningssimuleringLunds universitet examensarbetenr169Ceri´c, N., Elgh Dalgren, S.2008http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1858605&fileOId=1858611
KystanalyseMiljö og Födevareministeriet2016
Laholm stranderosionLaholms kommunUppdragsnr 1220275000Persson, O., Schmidt, E., Lindell, J.2017https://www.laholm.se/globalassets/upload/miljo--och-byggnadsnamnd/samhallsbyggnadskontoret/detaljplaner/utredningar/klimatanpassningsplan/laholm-stranderosion-2017_10_13.pdf
Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. SLUArbetsrapport 388Nordkvist, K., Olsson, H. 2013https://pub.epsilon.slu.se/10062/1/Nordkvist_K_130328.pdf
Laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakningSGIPublikation 7Rydell, B., Skånes, H., Tulldahl, M., Wikström, S. 2013https://www.aquabiota.se/wp-content/uploads/Rydell-mfl_2013_SGI-Publikation-7.pdf
Lokala effekter på extrema havsvattenståndSMHIOceanografi nr 125Johansson, L., Gyllenram, W., Nerheim, S.2017https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.129787!/Oceanografi_125.pdf
Longshore transport variability of beach face grain size: implications for dune evolutionJournal of coastal research 35 751-764Hallin, C., Almström, B., Larson, M., Hanson, H.2019https://www.jcronline.org/doi/pdf/10.2112/JCOASTRES-D-18-00153.1
Long-term beach and dune evolution development and application if the CS-modelLunds universitet avhandlingHallin, C.2019https://portal.research.lu.se/ws/files/62651982/Caroline_Hallin_web.pdf
Long-term modelling of aeolian transport and beach-dune evolutionPresenterat på Coastal dynamics 2017, Paper no. 062. Helsingör, Danmark.Hallin, C., Larson, M., Hansson, H. 2017https://portal.research.lu.se/ws/files/34761507/062_fredriksson_caroline.pdf
Malmö kommuns klimatanpassningsarbete mot översvämningar kopplat till höjd havsnivå och extrema väderhändelserMalmö Högskola examensarbeteGustavsson, E., Lundström, N.2015https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/19547/Emma&Nicole_kandidatuppsats%20%20_MUEP.pdf?sequence=2
Manual til behandling at kystbeskyttelseeagerMiljö og Födevareministeriet2018?
Marin inventering och modellering i Skåne länLänsstyrelsen Skåne Rapportnr 2016:09Wijkmark, N., Enhus, C., Nilsson, L., Nikolopoulos, A., Näslund, J., Nyström Sandman, A., Isaeus, M.2016https://www.aquabiota.se/wp-content/uploads/Marin_inventering__modellering_i_Skane_lan_2016_09.pdf
Marinbiologisk kontroll 2015 Sandhammar bank, Ystad sandskog och Löderups strandbadYstads kommunDok-id: Rapport Ystad 2015Jacobson, M., Johansson, G., Östgren, J.2016https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/rapport-ystad-2015_-gallandejogj.pdf
Marinbiologisk kontroll 2016 Sandhammar bank, Ystad sandskog och Löderups sandbadYstads kommunDok-id: Rapport Ystad 2016Jacobson, M., Johansson, G., Östgren, J.2017https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/rapport-ystad-2016_trapezia_2017-01-30_slutversion.pdf
Marinbiologisk kontroll ålgräsinventering Skåne 2019Kommunförbundet SkåneProjekt-ID 2019098Emanuelsson, A., Petersson, M., Andersson, S.2019
Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 2010-2020Lomma kommunBjörn, H., Sandell, M., Rugfelt, C.2010https://lomma.se/download/18.2f61993515a5f2b1e316aa4/1488815375262/Marin%20NMP%20kunskapsdel%20Del%20B%20100610.pdf
Mekanismer vid stranderosionSGIVaria 533Rankka, K., Rankka, W. 2003http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v533.pdf
Metoder för systematisk uppföljning av kusterosion i Ängelholms kommunÄngelholms kommunHamilton, A., Thiere, G.2019https://www.engelholm.se/download/18.7ede207416ca2ab8ec550ad/1567434264516/2019%20Sweco.%20Rapport_Sk%C3%A4lderviken_v%C3%A5guppspolning_190319.pdf
Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosionSGIVaria 641Rydell, B., Blied, L., Hedfors, J., Hågeryd, A-C., Turesson, S.2012http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v641.pdf
MIKE 21 Spectral waves FM, User guideDHI2017http://manuals.mikepoweredbydhi.help/2017/Coast_and_Sea/MIKE21SW.pdf
Miljöövervakning av sanddynsmiljöer i Skåne och Halland med hjälp av flygbildstolkningLänsstyrelsen HallandBengtson, O.2003https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863302/FULLTEXT01.pdf
Modeling wave, currents, and sediment transport in Ystad bayLunds universitet examensarbeteTVVR 12/5001Hosseini Sababadi, S. A.2011http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3008235&fileOId=3008236
Modelling coastal erosion in Bjärred, Lomma municipalityLunds universitet examensarbeteTVVR-10/5024de Mas, C., Södergren, J.2011http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1763256&fileOId=1763272
Modelling coastal erosion in Bjärred, Lomma municipality - vattenVatten - Journal of water and management and research 68:21-30de Mas, C., Södergren, J.2012https://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2017/04/48_article_4550.pdf
Monitoring of replanted eelgrass at Ystad HamnYstad kommun /HamnenProjektnr 128038722019
Mycket högupplösande satellitdata för övervakning av dynhabitat – En pilotstudieLänsstyrelsen HallandBoresjö Bronge, L., Flodin, L-Å.2006https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863269/FULLTEXT01.pdf
Mätning av bottentopografi och kustlinjer med laserbatymetriSGIVaria 563Rydell, B., Nyberg, H.2006http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v563.pdf
Mätning av Grunda Vatten, Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendragMSB2015
Mätning av Grunda Vatten, Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag - BILAGAMSB2015
Naturanpassade erosionsskydd i vattendragSGIPublikation 28Danielsson, P., Kling, J., Rydell, B., Kiilsgaard, R.2016https://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p28.pdf
Naturvärdesinventering i BjärredLomma kommunPojektnr 8205Salomon, L.2019
Nederbörd och översvämningar i framtidens SverigeMSBMSB 973-februari 2016Alfredsson, C., Postgård, U.2016https://rib.msb.se/filer/pdf/28004.pdf
Nytta av backscatterdata från multibeamekolodsmätningar vid ytsubstratklassificeringSGUSGU-rapport 2014:03Öiås, H., Nyberg, J., Karlsson, A-K., Friding, M.2014https://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Rapporter_Remisser/SV/2014/Sjov-SGU-2014-03-rapport.pdf
Omfattning av stranderosion i Sverige - KartorSGIVaria 543:2 Rydell, B., Hågeryd, A-C., Nyberg, H., Angerud, P.2006http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v543-2.pdf
Omfattning av stranderosion i Sverige - Metodik och redovisningSGIVaria 543:1Rydell, B., Anderud, P., Hågeryd, A-C.2004www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v543-1.pdf
Omfattning av stranderosion i Sverige - UnderlagsmaterialSGIVaria 543:3 Rydell, B., Hågeryd, A-C., Nyberg, H., Angerud, P.2006http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v543-3.pdf
Plan för anpassning till ett förändrat klimatKristianstads kommunKF 2018-01-162018https://www.kristianstad.se/evolution/KS%20kristianstad.se/Kommunfullmäktige/Styrande%20dokument/Strategier,%20planer%20och%20övriga%20riktlinjer/Bygga,%20bo%20och%20miljö/Klimatanpassningsplan.pdf
Plats för vatten - ett gestaltningsförslag för Höganäs hamnSLU examensarbeteBårdén, L.2016https://stud.epsilon.slu.se/9828/1/barden_l_161111.pdf
PM Erosionsstatus i Ängelholms kommun 2017Ängelholms kommunThiere, G.2017https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c581e83cc/1553157787890/2017.Äholm_PM%20Erosionsstatus%20Ängelholm%20strand_20171214.pdf
PM Erosionsstatus och beredskapshöjande åtgärder i Ängelholms kommun 2018Ängelholms kommunThiere, G.2018https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c581e83cf/1553157840930/2018.Äholm%20PM%20Erosionsstatus%20och%20beredskapshöjande%20åtgärder%20i%20Ängelholms%20kommun%202018_20181221.pdf
PM fördjupad erosionsutredning avseende planerat hotell i MellbystrandUppdrags nr 13001229Persson, O., Schmidt, J., Fredriksson, C.2018https://www.laholm.se/globalassets/upload/miljo--och-byggnadsnamnd/samhallsbyggnadskontoret/detaljplaner/02-samrad-detaljplaner/del-av-amot-197-mfl-hotell/fordjupad-erosionsutredning_sweco-2018-03-20.pdf
PM Klimatanpassning, Fördjupningspromemoria om Helsingborgs stads klimatanpassningHelsingborgs stadKF 2012-04-252012via https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/ovriga-planer-och-utredningar/klimatanpassning/
PM Tolkning av framtida vattennivåer i HelsingborgHelsingborgProjekt nr 12801584Mårtensson, E., Karlsson, D., Karlsson, A.2010via https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/gallande-oversiktsplaner/h/tematiska-pm-h/
Policy för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms stränderÄngelholms kommunhttps://www.engelholm.se/download/18.622edfe7162c73c362eb27/1524130724023/Policy%20för%20långsiktig%20och%20hållbar%20förvaltning%20av%20Ängelholms%20stränder.pdf
Produktbeskrivning: Ytmodell från flygbilder och Ytmodell från flygbilder IRFLantmäteriet, GSDDokumentversion 1.02016https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/hojddata/ytmodell_fran_flygbild2.pdf
Profilmätningar i KämpingeVellinge kommunUppdragsnr 1220035Almström, B., Hanson, H.2008
Profilmätningar vid Ystad sandskog och Löderups strandbad 2015Ystads kommunU556-15062016https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/kontrollprogram-profilmatningar-2015_-marin-miljoanalys-slutversion.pdf
Profilmätningar vid Ystad sandskog och Löderups strandbad 2016Ystads kommunU592-16072016https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/kontrollprogarm-profilmatningar-2016_marin-miljoanalys-slutversion.pdf
Program för kustens utveckling - från Åhus till JulebodaC4 KristianstadStadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun2009https://www.kristianstad.se/contentassets/880621192d6147da966cceb65c6e82e4/program-for-kusten-2009.pdf
Rapport Ystad hamnYstad hamnJuhlin, P.2019
Samhällsekonomisk värdering av strandfodringsåtgärder för Havsbaden, ÄngelholmÄngelholms kommunGisselman, F., Cole, S., Lund, S.2016https://www.eesweden.com/assets/Vardehavsbadenmars2016.pdf
Sandbehov för att motverka stranderosion utmed Skåned sydkust under perioden 2017-2100Vatten - Journal of water management and research 73:77-84Fredriksson, C., Almström, B., Hnason, H., Larsson, M., Persson, O.2017https://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2017/11/77-84-Vatten-3-17_opt.pdf
Sanddynsmorfologi och kusterosion i laholmsbukten, hallands länStockholms universitet examensarbeteNG 39Isvén, U.2014https://www.laholm.se/globalassets/upload/miljo--och-byggnadsnamnd/samhallsbyggnadskontoret/detaljplaner/utredningar/klimatanpassningsplan/mellbystrand.pdf
Sandtransport och kustutveckling i Skanör/FalsterboLunds tekniska högskola, Lunds universitetRapport 3166Hanson, H., Larsson, M.1993sparat finns ett utdrag från bok på 124 s.
Satellitdata för kartläggning av kusterosionSGI SGUDnr 226/122014Tillgänglig via Rymdstyrelsen som beställde rapporten.
Sedimentpetrografiska undersökningar längs Öresundskusten vid RååMedd. Fra Dans Geol. Forening. København. Bd. 14Davidsson, J.1958
SGIs samordningsansvar för stranderosionSGIVaria 5292003www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v529.pdf
Simrishamn stranderosionSimrishamns kommunUppdragsnr 1220158000Persson, O.2014
Sjömätningsrapport Ystad sandskog och Löderups strandbadYstads kommunCarlsson, T., Carlsson, T., Iantchenko, A.2018
Skånes känsliga stränder – erosionsförhållanden och geologi för samhällsplaneringSGUSGU 2016:17Malmberg Persson, K., Nyberg, J., Ising, J., Rodhe, L.2016http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1617-rapport.pdf
Skånes känsliga stränder – ett geologiskt underlag för kustzonsplanering och erosionsbedömningSGUSGU 2014:20Malmberg Persson, K., Nyberg, J., Ising, J., Persson, M. 2014http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1420-rapport.pdf
Skånes natur -Utdrag (Stranderosion i hanöbukten)Norrman, J. O., Agrell, H., Albjär, G.1981
Skälderviken vågmodellÄngelholms kommunUppdrags nr 13007179Lövstedt, C., Schmidt, E.2019https://www.engelholm.se/download/18.7ede207416ca2ab8ec550ad/1567434264516/2019%20Sweco.%20Rapport_Skälderviken_våguppspolning_190319.pdf
Slutrapport – klimatanpassning av Helsingborgs stadHelsingbords stadUppdragsnr 1220237000Almström, B. m.fl.2016
Släntstabilitet i jordSGIVaria 560:1Hultén, C., Olsson, M., Rankka, K., Svahn, V., Odén, K., Engdahl, M.2005http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v560-1.pdf
Statistisk metodik för beräkning av extrema havsvattenståndSMHIOceanografi nr 124Södling, J., Nerheim, S.2017https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.129783!/Oceanografi_124.pdf
Stigande havsnivå - konsekvenser för fysisk planeringLänsstyrelserna i Skåne och Blekinge2008:05:00Åkesson, M., Kristensson, A., Mårtensson, A-L., Burelius, C., Persson, C.2008https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e318d20/1554787250725/Rapport-2008-5.pdf
Stigande havsnivåer, PM till fördjupning av översiktsplan, FÖP H+HelsingborgStadsbyggnadsnämnden 2012-02-01Narvelo, W., Widarsson, L-E., Ydmark, M., Rizell, M.2012via https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/gallande-oversiktsplaner/h/tematiska-pm-h/
Stranderosion - praktiska tillämpningar med europeiska utblickarSGI Varia 5492004http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v549.pdf
Stranderosion - seminarium i MalmöSGIVaria 5362003http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v536.pdf
Stranderosion i Bjärred Lomma kommunLunds universitet examensarbeteBrännlund, I., Svensson, L.2005http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1332217&fileOId=1332218
Stranderosion i Lomma kommunLomma kommunHagström, T., Nordqvist, P., Persson, L., Hansson, H.2001https://lomma.se/download/18.3c8f494c15a7771c3d2b7a78/1488815392766/Erosionsutredning.pdf
Stranderosion i Ängelholms kommunÄngleholms kommunUppdragsnr 1220070000Almström, B., Fredriksson, C.2011https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/2011-05-28_sweco_stranderosion_i_angelholm.pdf
Stranderosion vid Espet i HanöbuktenNaturgeograftiska inst Uppsala Universitet, Länsstyrelsen Kristianstad länNorrman, J.O., Agrell, H., Albjär, G.1981
Stranderosion vid Löderups strandbadLunds universitetNr27 SeminarieuppstserOsængius1992
Stranderosionsutredning BåstadBåstad kommunUppdragsnr 1220264000Persson, O., Schmidt, E., Lindell, J.2017www.bastad.se/wp-content/uploads/2017/11/Stranderosion-20170529.pdf
Strandfodring - skydd av kuster mot erosion och översvämningSGIVaria 562Hanson, H., Rydell, B., Andersson, M.2006http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v562.pdf
Strandfodring och sandutvinning i Skälderviken (inkl bilagor: 1-Bottenundersökning Skälderviken,2-Strandfodring i Skälderviken, 3-Strandfodring i Ängelholms kommun, 4-Samhällsekonomisk värdering av strandfodringsåtgärder för Havsbaden, Ängelholm, 5-Kusthydraliska beräkningar av sandutvinningsverksamhets påverkan på innanförliggande kustavsnitt, 6-Behovsanalys för strandfodring vid Ängelholms strand, 7-Simulering av dyngenombrott vid storm, 8-Hydrodynamisk modellering av bottens karaktär avseende sedimenttransport i SKälderviken, Ängelholms kommunUppdragsnr 1220198000Persson, O., Almström, B.2016https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c581e83be/1553157282944/2016.Sweco%202016-04-20%20-%20Ängelholm%20strandfodring%20MKB%20(inklusive%20bilagor).pdf
Strandfodringen i Ystad 2011 – bakgrund, uppföljning, framtidYstads kommunUppdragsnr 1220085000Almström, B., Hanson, H.2013https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/sweco---dokumentation-av-strandfodring-2013-08-16-rev-2014-03-19.pdf
Strandmorfologi - Studie av kuststräckan från Ystad till SandhammarenSIGVaria 554Hågeryd, A-C., Rankka, K., Rankka, W., Rosquist, H. 2005http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v554.pdf
Strandmorfologi, stranderosion och stranddeposition, med en fallstudie på Tylösand sandstrand, HallandLunds universitet examensarbeteLundgren Sassner, L.2019http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8984064&fileOId=8984070
Strategi för långsiktivt skydd och bevarande av Ängelholms HavsbadÄngelholms kommun2015/67Kommunfullmäktiges tillfälliga beredning2015https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c581e82d4/1553094523365/Beredning%20Stranden%20slutrapport.pdf
Strömmar i svenska havSMHIFaktablad Nr 52-20112011https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17789!/webbFaktablad_52.pdf
Södra Mälarens innehållsrika backscatterKarlstads Universitet examensarbeteRapport nr 2016:09Nord, R. 2016http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:943485/FULLTEXT01.pdf
Tröskelanalys för Båstad hamnBåstads och torekovs hamnhttp://torekovshamn.nu/wp-content/uploads/2019/02/Bilaga-3-Tröskelanalys-Båstads-hamn-2019-01-28.pdf
Tröskelanalys för Torekovs hamnBåstads och torekovs hamnhttp://torekovshamn.nu/wp-content/uploads/2019/02/Bilaga-4-Tröskelanalys-Torekovs-hamn-2019-01-28.pdf
Uppskattning av våguppsköljningshöjd i området mellan Bjärred och HarboljungLomma kommunRapportnr 2008-60Gyllenram, W., Kriezi, E.2008
Uppspolning och klittererosion längs YstadkustenLunds universitet examensarbeteDahlerus, C-J., Egermayer, D.2005http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1326239&fileOId=1326240
Vattenståndsdynamik längs Sveriges kustSMHIOceanografi nr 123Schöld, S. m.fl.2017https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.129771!/Oceanografi_123.pdf
Vegetationens betydelse för dyners morfologiLunds universitet examensarbeteLindell, J.2017http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8903593&fileOId=8903594
Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighetLänsstyrelsen Skåne Rapportnr 2018–04Birgander, J., Persson, P. Nilsson, T. 2018https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402730e48/1528810441205/LSTM_2018_Verktyg%20f%C3%B6r%20sandvolymer%20och%20erosionsk%C3%A4nslighet%20.pdf
Working group on the effects of extraction of marine sediments on the marine ecosystemICE CIEMICES Sientific Reports 1:87Addington, L., Alvarez, M., Boe, R., M.fl.2019www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/HAPISG/2019/Working%20Group%20on%20the%20Effects%20of%20Extraction%20of%20Marine%20Sediments%20on%20the%20Marine%20Ecosystem%20(WGEXT).pdf
VågberäkningarBåstads och torekovs hamnUppdragsnr 13006106Roupé. S.2019http://torekovshamn.nu/wp-content/uploads/2019/02/Bilaga-2-Vågförhållanden-2019-01-28.pdf
Vågmodellering SimrishamnSimrishamns kommunUppdragsnummer 128038902017
Vågor i svenska havSMHIFaktablad Nr 46–2010Hammarklint, R., Lindkvist, T2010http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12171!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/webbFaktabladkorr_46.pdf
Ystads kommuns Policy för förvaltning och skydd av kustenYstads kommunDnr 2007.10674Alm, E., Eriksson, A-S., Wiking R.2008https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/avd-f-strat-miljoarb/erosion/policy-for-forvaltning-och-skydd-av-kusten.pdf
Ålgräs i Skåne 2016Länsstyrelsen Skåne 2017https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e56793/1527073572968/Länsstyrelsen%20Skåne%20-%20Ålgräs%20i%20Skåne%202016%20-%20Fältinventering%20och%20satellitbildstolkning.pdf
Åtgärder mot kusterosion i Skåne, samt en fallstudie av erosionsskydden i Löderup, Ystad kommunLunds universitet examensarbeteGeologi nr 534Jancsak, N.2018http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8944770&fileOId=8944805
Är vi redo för en ny Backaflod?Vatten - Journal of water management and research 73:55-57Fredriksson, C.2017https://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2017/09/55-60-Vatten-1-2-17.pdf
Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendragSGIVaria 602:1Rydell, B., Hågeryd, A-C., Axelsson, J.2009http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1300499/FULLTEXT01.pdf
Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommunHöganäs kommunUppdragsnummer 128023042013https://www.hoganas.se/contentassets/af8553b1fddf4f748e3ba889c9f7ac8a/klimatanalys-hoganas-kommun---slutrapport-2013-11-06.pdf
Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys för Skurups kommunSkurups kommunUppdragsnr 128024062014https://www.skurup.se/26059
Översvämningkartering utmed NissanMSBDr nr 2018-059262019https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/nissan-2018.pdf
Översvämningskartering utmed Helge åMSBRapport nr 72013https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/helge-a-2013.pdf
Översvämningskartering utmed Höje åMSBRapport nr 472015https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/hoje-a-2015.pdf
Översvämningskartering utmed KungsbackaånMSBDr nr 2018-059302019https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/kungsbackaan-2018.pdf
Översvämningskartering utmed LaganMSBDr nr 232114612019https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/lagan-2019.pdf
Översvämningskartering utmed RåånMSBDr nr 2018-059272019https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/raan-2018.pdf
Översvämningskartering utmed Rönne ÅMSBRapport nr 272014https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/ronne-a-2014.pdf
Översvämningskartering utmed SaxånMSBDr nr 2018-135682019https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/saxan-2019.pdf
Översvämningskartering utmed SkräbeånMSBRapport nr 252014https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/skrabean-2014.pdf
Översvämningskartering utmed SuseånMSBRapport nr 442015https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/susean-2015.pdf
Översvämningskartering utmed ViskanMSBRapport nr 272019 (tidigare version 2002)https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/viskan-2019.pdf
Översvämningskartering utmed ÄtranMSBRapport nr 342015https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/atran-2015.pdf
Översvämningsrisker och kusterosion i Landskrona stadLunds universitet examensarbeteTVVR-10/5002Karlsson Green, M., Martinsson, S.2009https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1543838&fileOId=1543839
Vem har ansvaret?Statens offentliga utredningarSOU 2017:422017https://www.regeringen.se/49c4a3/contentassets/7931dd4521284343b9224e9322539e8d/vem-har-ansvaret-sou-201742
Guidelines on beach monitoring for coastal erosionConScienceContact no 044122Sutherlans, J.2010http://www.conscience-eu.net/documents/deliverable15-guidelines-on-beach-monitoring-for-coastal-erosion.pdf
Determination of the bed level at the Gameren side channelRijkswaterstaat / Building with Nature2018
Digitala höjdmodeller och höjdsystem. Insamling av höjddata med fokus på flygburen laserskanningLunds universitet examensarbeteSem uppsats nr 162Olsson, P-O,2009http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1886725&fileOId=1886737
Vulnerable ecosystem services: climate change impacts on sand dominated ecosystems in Skåne, SwedenLunds universitet examensarbeteINES nr 456Singh, A.2018http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8952472&fileOId=8952473
Ethical issues relevant to adaptation to rising sea levelsKTHISBN 978-91-7729-986-8Wedin, A.
Framtidsklimat i Skåne länSMHIKlimatologi nr 29Olsson, A., Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G. m.fl.2015https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95718!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_Skåne_Län_Klimatologi_nr_29.pdf
Framtidsklimat i Hallands länSMHILöo,atpöpgo nr 28Persson, G., Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G. m.fl.2015https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95712!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_Hallands_län_Klimatologi_nr_28.pdf
Klimatanalys för Skåne länLänsstyrelsen Skåne Rapport nr 2011-52Persson, G., Sjökvist, E., Åström, S., Eklund, D. m.fl.2012https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402730f3d/1528811635925/LSTM-SMHI_2012_Klimatanalys%20för%20Skåne%20län.pdf