Rapport om finansieringsmodeller för klimatanpassning, maj 2020

Rapport länk:

Finansieringsmodeller för klimatanpassningsåtgärder – COWI, framtagen på uppdrag av Regional kustsamverkan, maj 2020.

COWIs arbete har finansierats av SGI.

Sammanfattning:

Denna rapport har tagits fram på uppdrag av projektgrupp 5 (Finansiering) inom Regional kustsamverkan Skåne/Halland. Syftet med uppdraget har varit att undersöka möjligheten för nya eller kompletterande finansieringslösningar för klimatanpassningsåtgärder mot erosion och översvämning.

Idag åläggs privatpersoner och fastighetsägare ett mycket stort ansvar för att initiera och finansiera klimatanpassningsåtgärder, inte minst när det gäller åtgärder för att motverka översvämnings- och erosionsskador. Då problemen förväntas öka i takt med klimatförändringarna bedöms också behovet av finansieringsmöjligheter för åtgärder att öka. Behovet gäller både för enskilda fastighetsägare med ansvar för enskilda intressen, och för myndigheter med ansvar för skydd av allmänna intressen.