Om oss

Skåne och Hallands kustområden är särskilt utsatta när det gäller erosion och översvämning i ett förändrat klimat. För att möta utmaningarna bildades Regional kustsamverkan Skåne Halland på initiativ av de båda länsstyrelserna samt Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Vid uppstarten 2018 samlade vi beslutsfattare från majoriteten av Skånes och Hallands kommuner för att initiera en fördjupad samverkan. I samverkan deltar nu kustkommunerna i Skåne och Halland, länsstyrelserna, regionerna, lärosäten, regionala, lokala och enskilda aktörer, intresseorganisationer och flera nationella myndigheter.
Regional kustsamverkan har bland annat tagit fram underlag för att öka kunskapen om kustprocesser, tagit fram nya planeringsunderlag, identifierat möjliga finansieringsmodeller men också tagit fram förslag på vad som behöver utredas vidare i dagens administrativa system.

Organisationsstruktur

Vid årsskiftet 2022/2023 tog Länsstyrelserna Skåne och Halland över ordförandeskapet för Regional kustsamverkans arbetsgrupp. Under våren 2023 har arbetsgruppen tagit fram ett förslag på en ny organisationsstruktur. Den nya förslaget har som syfte att förtydliga, bredda och fördjupa vår verksamhet, och vi hoppas med detta kunna nå fler aktörer, få ut viktiga budskap om behovet av en hållbar planering och genomförande av åtgärder längs Skåne och Hallands kuster.

Schematisk översikt – Den nya strukturen har tre tydliga funktioner med ansvariga för respektive funktion; Rådgivning på lokal nivå, Kunskaps- och planeringsunderlag, Förmedling av regionala frågor till nationell nivå.

Den nya organisationen innebär att tre tydliga funktioner skapas där SGI, Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen Halland får ansvar för varsin funktion. Det tre funktionerna är:

 • Rådgivning på lokal nivå
 • Kunskaps- och planeringsunderlag (det som fram till nu varit våra 5 projektgrupper)
 • Förmedling av regionala frågor till nationell nivå

Dessa tre funktioner i stället för tidigare 5 projektgrupper ger en tydligare avgränsning, vilket ger bättre samordningen, samtidigt som kärnan i arbetet synliggörs bättre.

Ansvariga för respektive funktion får större möjlighet att utforma arbetet vilket frigör resurser, och att resultatet av det vi gör blir bättre och kan nå en bredare målgrupp.

Att en organisation har ansvar för en funktion betyder inte att de är ensamma om att ansvara för aktiviteter. För att Regional kustsamverkan ska fungera behöver alla organisationer i arbetsgruppen delta i alla funktioner.

Arbetsgruppen får också en tydligare roll att samordna så att de tre funktionerna ger input till varandra. Och ett tydligare ansvar att förmedla information, t.ex. att administrera vår hemsida.

Funktioner

Rådgivning på lokal nivå kommer ha Länsstyrelsen Skåne som ansvarig. Denna funktions syfte är en kärnverksamhet i Länsstyrelsernas uppdrag att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning enligt klimatanpassningsförordningen: ”initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete”.
Tidigare i Regional kustsamverkan har vi främst nått ut till de som redan har goda kunskaper om klimatförändringar och har behov av anpassning. Genom denna funktion kan vi rikta resurser till att nå ut med kunskap och rådgivning till en bredare krets inom kommuner.
Denna funktion blir också huvudansvarig för kommunikation och att det sker på ett sätt som kommuner och andra lokala aktörer kan ta till sig.
Genom dialog med kommuner kommer denna funktion också kunna ge värdefulla inspel till funktionen Förmedling av regionala frågor till nationell nivå.

Funktionen Kunskaps- och planeringsunderlag kommer ha SGI som ansvarig.
Funktionen utgör i stort de sakområden som de tidigare 5 projektgrupperna arbetade med. Eftersom mycket av det arbete som hittills skett inom projektgrupperna är av naturvetenskaplig/teknisk karaktär är det naturligt att SGI ansvarar för denna funktion.
En skillnad mot tidigare är att regelrätta projektgruppsmöten inte behöver arrangeras, men kan såklart fortsätta vid behov. Däremot kan med fördel bredare aktiviteter arrangeras inom denna funktion. Goda exempel på sådana genomförda aktiviteter är utbildningen om gemensamhetsanläggningar och workshop om finansieringsmodeller. Tillämpning av PBL och Miljöbalken och att identifiera svårigheter i dessa är fortsatt viktiga uppgifter i denna funktion. Länsstyrelserna kan bidra genom sin kompetens inom offentlig förvaltning och tillgång till olika nätverk såsom klimatanpassningsnätverk, PBL-nätverk och nätverk för vattenverksamhet m.fl.
Tanken är också att olika projekt ska kunna knytas till RKS paraply. LIFECOASTadapt är exempelvis ett projekt som vi ser som en del av RKS arbete, med koppling till Länsstyrelsens roll i vägledning och kommuners konkreta arbete.
Funktionen kommer också att kunna bredda verksamheten genom att t.ex. att arbeta med hur konkreta åtgärder kan följas upp.
Funktionen kan också vara en plattform där några aktiva aktörer inom RKS samarbetar för att t.ex söka EU-medel.

Förmedling av regionala frågor till nationell nivå kommer ha Länsstyrelsen Halland som ansvarig. Då vi uppfattar det som att det finns förväntningar från kommunerna att Regional kustsamverkan uppvaktar den nationella politiska nivån behöver det vara tydligt att detta är en viktig del att arbeta med inom Regional kustsamverkan. Syftet med denna funktion var ett av de viktigaste incitamenten när vi startade upp 2018. Vid startmötet lyftes Skånes och Hallands utsatta situation när havet stiger och vikten av att få mer nationella resurser till vår region. I början arbetade projektgrupperna mycket med att ta fram sådana förslag. En stor del av förslagen har nått nationell nivå genom att de beaktats i expertrådets rapport till regeringen och i regeringsuppdraget särskilda riskområden.
Resultatet av den enkät som besvarades inför vårt stormöte 2022 är ett annat exempel på viljeinriktningar som kan förmedlas vidare.
Arbetsgruppen har även identifierat att kommuner gärna ser att nationella och regionala myndigheter aktivt arbetar för att förändra brister i gällande regelverk. Med denna funktions tydliga syfte ökar möjligheterna att sprida sådana önskemål till nationell politik. Regional kustsamverkan kan till exempel verka för att vara en mötesplats mellan lokala och nationella politiker.

Sammanfattningsvis

Den nya strukturen är fortfarande i linje med det ursprungliga syftet med Regional kustsamverkan. Däremot blir det ett förtydligande och en påminnelse om kärnan i arbetet. Det som har varit en tydlig signal till oss är att vi behöver bli bättre på att sprida information om Regional kustsamverkans verksamhet och dess resultat. Nu kan mer resurser läggas på de delvis nya funktionerna, med samordningsvinster genom att övrigt klimatanpassningsarbete kan dra nytta av Regional kustsamverkan.

Några av fördelarna med den nya strukturen:

 • Bättre möta kommuners och verksamhetsutövares behov genom att bli bättre på att sprida den information som tagits fram
 • Enklare och tydligare struktur
 • Mer inslag av rådgivning till kommuner
 • Informera till bredare målgrupper i kommuner
 • Större möjlighet att följa upp kommuners arbete
 • Skapa fler mötesplatser för kommuner och andra aktörer
 • Integrera samtliga projektgrupper utan krav på projektgruppsledare och möten
 • Bredda innehållet i tidigare projektgrupper
 • Tydligt ansvar för att dokumentera hur RKS förslag tas omhand
 • Tydligare funktion att sprida RKS arbete och förslag till nationell nivå
 • Tydligare roll och ansvar för arbetsgrupp att samordning och samverkan sker mellan RKS nyckelfunktioner