Karttjänster

Länksamlingen Karttjänster är en sammanställning av karttjänster från olika källor i en gemensam databas. 

Ladda hem den mer detaljerade länksamlingen (Excel-fil) här: Version_1.0_RKS_Lanksamling_erosion_oversvamning_2020-06-08

Till Länksamling Rapporter

TitelLänkFörvaltare av karttjänstKartlager
Vattenkartan VISS vatteninformationssystem Sverigehttps://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399LänsstyrelsernaÖvervakning Vattenförekomst Miljökvalitetsnormer Statusklassningar ÅtgärderochPåverkan SkyddadeOmråden AdministrativaOmr Havsmiljödirektiv VattendirektivNo VattendirektivFin
Vatten och Klimathttps://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d2372b43847c46a6b3ae89bdd2d8aeacLänsstyrelsen SkåneSMHI-huvudavrinningsområden SMHI-delavrinningsområden MSB-översvämningskartering LstM-vandringshinder LstM-dikningsföretag LstM-beräknadeflödeslinjer LstM-potentiellrestaureringsvämplan LstM-svämplan LstM-lågpunktskartering LstM-sandvolymer LstM-havsnivåhöjning SGU-skånestrand
Kartvisaren SGUhttps://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/SGUBergkartvisare Geofysikkartvisare Grundvattenkartvisare Jordkartvisare Kartläggning2019 Maringeologikartvisare Miljökartvisare
Oceanografiska observationerhttps://www.smhi.se/data/oceanografi/ladda-ner-oceanografiska-observationer#param=seatemperature,stations=allSMHIHavstemperatur Vågor-HöjdRiktningPeriod StrömriktningHastighet Salthalt HavsvattenståndRH2000 HavsvattenståndRW
Marin miljöövervakningsdatahttps://sharkweb.smhi.se/Havs och VattenmyndighetenPhysicalChemical - med mera
Senaste observationerhttps://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=vatten,param=seatemperatureSMHIVåghöjd Ytvattentemperatur Vattenståns Vattenföring
Sjöfartsverkets karttjänsterhttp://www.sjofartsverket.se/kartaSjöfartsverketVind Vattenstånd Kvalitet djupmätning
Skyddad naturhttp://skyddadnatur.naturvardsverket.se/NaturvårdsverketNaturvårdsregister Skyddsform
Samverkan planer och utfall - Flygfoto och laserskanninghttps://webgisportal.lantmateriet.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=b7a83130d351418cbca9abe9cb221594LantmäterietFlygfoto Laserskanning Planer Utfall
Eumetsathttps://eumetview.eumetsat.int/mapviewer/EumetsatSatellit väder och klimat
SST analysis fråm satellite observationshttp://ocean.dmi.dk/satellite/index.uk.phpDMIYttemperatur
CMEMShttp://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/Marine CopernicusTemperatur Salthalt Vågor Stömmar Vind Satellit
Copernicus open access hubhttps://scihub.copernicus.eu/CopernicusSamling hubbar med Satellitdata
Sentinell Hubhttps://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/Sentinel HubSatellit
Ras skred erosionhttp://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/Samverkan hos SGIRas Skred Erosion GeologiskInfo SMHI-Medelvattenstånd MSB-ÖversvämningVattendragKust
Översvämningsportalenhttps://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.htmlMSBÖversvämning Flöden
Hot- och riskkartor för speciella områdenhttps://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor.htmlMSBÖversvämning
Havsplanering och miljöövervakninghttps://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/kartor--gis/karttjanster.htmlHavs och VattenmyndighetenHavsplanering Riksintressen Miljöövervakning
Geodatakataloghttps://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/LänssyrelsernaBlandat
Miljödataportalenhttp://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/NaturvårdsverketBland annat Miljöövervakning Fiske
Öppnadata och PSIhttps://oppnadata.se/#noscrollÖppna data (kommersiellt)Blandat
Klimatdatahttps://ecds.se/datasetECDS Environment Climate Data SwedenKlimatfaktorer
Vattenwebbhttps://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebbSMHIBland annat Avrinning Hydrologi
Påverkan på/i Östersjönhttp://maps.helcom.fi/website/mapservice/HELCOMÖvervakning Status Tryck Biodiversitet Fartyg Östersjön
Geodatatjänsterhttps://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/LantmäterietBlandat Höjdmodell Stormpunkter
Geodataportalenhttps://www.geodata.se/anvanda/geodataportalen/Lantmäteriet samordnarBlandat
Medelvattenståndhttps://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/SMHIMedelvattenstånd Havsnivå
Kustens sårbarhet - Erosionhttps://gis.swedgeo.se/ksi_erosion/SGIErosion Kustsårbarhetsindex
GIS på SGIhttp://gis.swedgeo.se/SGIBlandat
Förutsättningar för erosion vid sjöar, havskust och längs vattendraghttps://gis.swedgeo.se/stranderosion/SGIFörutsättningar för erosion vid sjöar, havskust och längs vattendrag
Is till havshttps://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/is-till-havs#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,area=41,lang=svSMHIIsläget i realtid indelat i 12 områden längs Sveriges kust, inkl. SST
Detaljerad iskarta för sjöfartenhttps://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/sstcolor.pdfSMHIDetaljerad karta av isförhållande inkl. SST, uppdateras kontinuerligt
Algsituationenhttps://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationenSMHIYtansamlingar av alger (sommartid) samt satellitbilder (året om)
Vattenstånd och vågorhttps://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/vattenstand-och-vagorSMHIObservationer och prognoser för vattenstånd och vågor