Publikationer

Beskrivning Regional kustsamverkan Skåne Halland, september 2019

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI, och Sveriges geologiska undersökning, SGU, tagit initiativ till att starta upp Regional kustsamverkan. Båda länens kommuner och enskilda har idag problem med att hantera stigande havsnivå, erosion och översvämning.