Beskrivning Regional kustsamverkan Skåne Halland, september 2019

Rapport länk:

Regional kustsamverkan för Skåne och Halland – beskrivning september 2019
– framtaget i samarbete mellan SGI, SGU och Länsstyrelserna i Skåne och Halland

Sammanfattning:

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI, och Sveriges geologiska undersökning, SGU, tagit initiativ till att starta upp Regional kustsamverkan. Båda länens kommuner och enskilda har idag problem med att hantera stigande havsnivå, erosion och översvämning.

Regional samverkan är angelägen då Skåne och Halland är de två län i Sverige som sannolikt är mest utsatta för kombinationseffekter av stigande hav, översvämning och erosion. Utsattheten beror på en hög andel exploaterad kustnära mark, en kustlinje med många sandstränder samt att landhöjningen är försumbar.

Detta dokument sammanfattar den arbetsprocess som kommit igång efter startmötet som samlade beslutsfattare från majoriteten av Skånes och Hallands kommuner på Residenset i Malmö den 28 maj 2018. Dokumentet redovisar nuläget för samverkan, hösten 2019, och vad Regional kustsamverkan arbetar med. Eftersom arbetet är en process som behöver fortsätta kontinuerligt ska innehållet inte ses som statiskt och kommer därför att behöva uppdateras över tid.