Kommunala avgifter och klimatanpassning – en juridisk översyn, maj 2021

Rapportlänk:

Kommunala_avgifter_och_klimatanpassning_COWI_maj-2021, maj 2021.

Bakgrund

Framtagen av COWI och Lindahl på uppdrag av Regional kustsamverkan. Rapporten är en fortsättning och fördjupning av det arbete COWI gjorde 2020 som resulterade i rapporten Finansieringsmodeller för klimatanpassningsåtgärder – maj 2020.

COWIs och Lindahls arbete har finansierats av SGI.

Målgrupp

Rapporten riktar sig den som vill öka sin kunskap om hur kommunala avgifter kan användas som sätt att finansiera klimatanpassningsåtgärder.

Sammanfattning:

För att kunna genomföra klimatanpassningsåtgärder mot översvämning och erosion krävs finansieringsmodeller som säkerställer vem som betalar och på vilket sätt betalningen ska ske. När åtgärdsbehovet är stort och ansvaret delas mellan flera intressenter, som kommuner och enskilda fastighetsägare, kan finansieringsfrågan vara svårlöst och utgöra hinder för klimatanpassningsåtgärder att komma på plats. 

Denna rapport fokuserar på möjligheten att använda en kommunal avgift, likt VA-avgiften för vatten och avlopp, för finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Fokus ligger i första hand på åtgärder mot kustrelaterad översvämning och erosion. Syftet är att identifiera och belysa grundläggande förutsättningar och ställningstaganden som behöver hanteras i en vidare och fördjupad utredning. Till exempel undersöks förutsättningarna för när en kommun har befogenhet att tillhandahålla klimatanpassningsåtgärder, samt om och när avgiftsbeläggning av klimatanpassningsåtgärder är förenligt med rättsliga principer som likställighet, proportionalitet och lokalisering.

Genomgången visar att befintliga regelverk om kommunala befogenheter och principer inte nödvändigtvis utgör hinder för att införa en kommunal avgift för finansiering av åtgärder mot översvämning och erosion. Det finns dock behov av att vidare utreda och utveckla rättspraxis för att förstå om principerna är förenliga, något som kan bero av hur avgiften är tänkt att utformas och vilka typer av nyttor som åtgärderna är satta att skydda. Exempelvis är det inte möjligt att utan ny lagstiftning införa en avgift som är tvingande för kommunmedlemmarna. På samma sätt kan en avgift i nuläget inte riktas till samtliga kommuninvånare för att skydda sådant som gemensam infrastruktur och anläggningar, natur- och rekreationsvärden. Detta då en avgift behöver vara tydligt kopplad till den nytta som den betalande erhåller. Det kan emellertid vara möjligt att genom inrättande av speciallagstiftning reglera undantag som gör detta möjligt.