Vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad till Skånes kuststäder, Länsstyrelsen Skåne 2023

Rapport länk:

Vägledning kuststäder översvämning från havet.pdf (lansstyrelsen.se)

Bakgrund:

Länsstyrelsen har under de senaste åren hanterat flera ärenden i Skånes kuststäder där planområdet riskerar att översvämmas till följd av en framtida stigande havsnivå i kombination med extrema väderhändelser i form av stormar som åtföljs av tillfälligt höga havsnivåer. Den samlade bilden av dessa ärenden är att Skånes kustkommuner är medvetna om framtida översvämningsrisker. Samtidigt bedömer kommunerna att det är värdefullt att utveckla ny bebyggelse i kustnära lägen.

När planering sker i dessa områden avser kommuner att begränsa omfattningen av framtida risker. Vilka risker som är acceptabla varierar mellan kommuner och påverkas också av bebyggelsens omfattning, typ av bebyggelse och förväntad livslängd. Ärenden i framtida riskområden är komplicerade att hantera i förhållande till Länsstyrelsens tillsynsroll som innebär att staten i en prövning idag ska bevaka att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet i förhållande till risken för översvämning för relativt lång tid framöver.


Mot bakgrund av svårigheterna att planera i en framtid med stora osäkerheter avseende framtida havsnivåer ser Länsstyrelsen behov av att ta fram en vägledning för att ge stöd till kommuner i det strategiska arbetet med klimatanpassning och för att hantera ärenden i fysisk planering utifrån den kunskap och regelverk som finns idag.

Vägledningen utgör bl. a. en tolkning av hur Länsstyrelsen Skåne ser på lagstiftning, förarbeten och Boverkets tillsynsvägledning avseende risk för översvämning i ett förändrat klimat med stigande havsnivåer. Denna rapport utgör också en redovisning av en av åtgärderna som Länsstyrelsen Skåne har tagit beslut om i de riskhanteringsplaner som berör 7 områden i Skåne. Riskhanteringsplaner tas fram inom ramen för översvämningsdirektivet vars syfte är att minska negativa konsekvenser av översvämning. Förutom kommuner kan vägledningen också vara ett stöd för enskilda och andra verksamhetsutövare, myndigheter samt konsulter som är involverade i att genomföra klimatanpassningsåtgärder.