Stormöte, 7-8 maj 2024

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 7-8 maj 2024 i Ystad.

Tisdag 7 maj

10.30 – 13:00:

  • Fältbesök längs kusten i Ystad – besök vid Ystad reningsverk och Ystad Sandskog.

13:00 – 17:00:

  • Nationella strategin och regeringens handlingsplan för klimatanpassning – Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, berättar via länk om regeringens nya strategi och handlingsplan för klimatanpassning.
  • Klimatanpassningsutredningen 2025, presentation från Lars Arell huvudsekreterare i den nytillsatta statliga utredningen kring ansvar, rådighet och finansiering.
  • Ystad kommuns erfarenheter från Babet – Mona Skoog, miljö- och klimatstrateg Ystads kommun, berättar om kommunens förberedelser, beredskap och efterarbete kopplat till Babet.
  • Landskapets vattenhållande förmåga – Christofer Karlsson, konsult på DHI, presenterar en studie gjord på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm och Västmanlands län.
  • Året som gått – Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne, och Sebastian Bokhari Irminger, SGI ger en uppdatering av vad RKS har arbetat med sedan förra årsmötet, och vart fokus är riktat framöver.

Onsdag 8 maj

8.45 – 12:00:

  • Workshop 1 – Vad bör RKS fokusera på framöver? Lämna dina förslag på frågeställningar som du vill att RKS arbetar med, samt var med och prioritera bland inkomna förslag. Du har också möjlighet att anmäla intresse om du vill följa arbetet med specifika frågeställningar närmare. Workshop leds av SGI.
  • Workshop 2 – Hur kan fastighetsägare och kommuner gemensamt ta ansvar för att genomföra kostnadseffektiva insatser som på bästa sätt både skyddar och tillvaratar både allmänna och enskilda intressen. Workshop leds av Länsstyrelsen Skåne.

Inbjudan