Life Coast Adapt

Syftet med projektet: ”Life Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera en kombination av naturbaserade erosion- och översvämningsskyddsåtgärder som samtidigt stärker de kustnära biologiska mångfaldens ekosystemtjänster.”

Projekt tid: 2018-2023 (med avslutande rapporter 2024)
Projektbudget: ca 50 Miljoner Skr
Projektledare: Region Skåne. Genomförs i samarbete med Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne, Skånes kommuner samt Helsingborg Stad, Lomma Kommun och Ystad Kommun.

Åtgärder prövats och utvärderats är strandfodringsåtgärder, tillskapande av rev, förbättring av vegetationsstruktur på havsbotten, åtgärder för fördröjning av vattenflöden i vattendrag, borttagning av invasiva arter, åtgärder för att främja dynbildning samt olika kombinationer av dessa åtgärder.

EU-projektet Life Coast Adapt avslutades vid årsskiftet. Länsstyrelsen har tagit fram tre rapporten samt en användarguide till nya kartlager i karttjänsten Vatten och klimat. I sin samlad form syftar de till att underlätta för kommuner och verksamhetsutövare att planera och genomföra naturbaserade klimatanpassningsåtgärder.

Hemsida: www.lifecoastadaptskane.se och www.lifecoastadaptenglish.se (in english)