LIFECOASTadapt

Syftet med projektet: ”LIFECOASTadapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem.”

Hemsida: www.lifecoastadaptskane.se och www.lifecoastadaptenglish.se (in english)

Projekt tid: 2018-2023 (med avslutande rapporter 2024)
Projektbudget: ca 50 Miljoner Skr
Projektledare: Region Skåne
Genomförs i samarbete med Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne, Skånes kommuner samt Helsingborg Stad, Lomma Kommun och Ystad Kommun

Genom att att testa naturbaserade anpassningsåtgärder mot kusterosion på olika platser i kustzonen i Skåne. Åtgärder i fråga är strandfodringsåtgärder, tillskapande av rev, förbättring av vegetationsstruktur på havsbotten, åtgärder för fördröjning av vattenflöden i vattendrag, borttagning av invasiva arter, åtgärder för att främja dynbildning samt olika kombinationer av dessa åtgärder

Länsstyrelsen Skånes roll i projektet:
– Rådgivande vid prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder i projektet.
– Publicerat rapporten Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion, framtagen av Nordic Law.
– En guideline för hur naturbaserade åtgärder. Detta underlag syftar till att underlätta för verksamhetsutövare att kunna genomföra konkreta åtgärder och för kommuner att planera för en hållbar förvaltning av kusten i områden som kan drabbas av erosion idag eller i framtiden. Färdigställs under 2023.
– Policy för ärendehantering. Främst hur erosionsfrågor hanteras i ärenden. Arbetet är också ett avdelningsövergripande samarbete inom Länsstyrelsen mellan samhällsbyggnadsavdelningen och miljöavdelningen. Färdigställs under 2023.
– En webbaserad karta som beskriver olika åtgärders lämplighet längs olika kuststräckor. Färdigställs under 2023.