Framtida grundvattennivåer i kustzonen till följd av stigande havsnivåer

Slutkonferens, Helsingborg den 6 december på förmiddagen. Inbjudan kommer inom kort läggas upp på Länsstyrelsen Skånes hemsida bland kalenderhändelser och som en notis här på RKS hemsida.

Beviljade medel för MNKA-projekt 2023.

Projektgrupp: SGU (projektledare), Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Halland, SGI och Boverket

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag om framtida grundvattennivåer längs kusten i Skåne och Halland. Länsstyrelserna i Skåne och Halland startade tillsammans med SGI och SGU under 2018 samverkansformen Regional kustsamverkan för Skåne och Halland (RKS).

Regional kustsamverkan projektgrupp 3 har särskilt identifierat att det finns ett behov av att öka kunskapen om grundvattenfrågor och att ta fram kunskapsunderlag om framtida grundvattennivåer för att underlätta för kommunernas fysiska planering och planering av klimatanpassningsåtgärder.

Kommunerna har idag svårt att veta hur de ska kunna förhålla sig till förändrade grundvattennivåer, grundvattenbildning och eventuell ökad saltvatteninträngning vid en stigande havsnivå. Länsstyrelserna i Skåne och Halland ser också detta behov vid handläggning av ärenden enligt PBL och MB. Boverket som deltar i RKS ser också att det finns ett behov av att ta fram ett sådant underlag. Genom samverkan i denna projektgrupp och spridning via RKS och andra kanaler passar arbetet också väl in i Boverkets uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

SGI ser ett stort behov av underlaget i egenskap av rollen som nationell samordnare av stranderosion. SGI har en risk-modell för att kartera sårbarheten vid kusten kopplat till erosion. https://gis.sgi.se/ksi_erosion/ Projektet kommer att beakta riskmodellen och förhoppningsvis bidra till dess utveckling avseende klimataspekter.
Nationella expertrådet för klimatanpassning (2022) identifierar också behovet av att öka kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på grundvattnet samt att ta fram nationellt underlag för att bedöma lämplig markanvändning och åtgärder i kustzonen. Skåne och Halland är sannolikt de två län som är mest utsatta för effekter på grundvattnet av stigande havsnivå med hänsyn till hög andel exploaterad, låglänt mark i anslutning till sandstränder. Projektets resultat bör också vara av intresse för andra kustlän med likartade frågeställningar.

Projektgruppen kommer arbeta med:
• Analysera påverkan av stigande havsnivå genom enkel modellering för identifierade typområden i Skåne och Halland.
• Genomföra en mer ingående analys av områden som är extra känsliga för havsnivåhöjning och / eller är mer komplexa och har stora värden
• Ta fram GIS lager som kan användas för att identifiera vilka områden som är mer respektive mindre känsliga för stigande grundvattennivåer
• Ta fram en manual som beskriver hur framtagna GIS lager kan förstås och tillämpas.