Fjärranalysens potential för kustzonsförvaltning, SWECO, mars 2022

Rapport länk:

Fjärranalysens potential för kustzonsförvaltning – SWECO, framtagen på uppdrag av SGI, mars 2022

Sammanfattning:

Sweco har fått i uppdrag av SGI att utreda fjärranalysens potential för svensk kustzonsförvaltning.

Kusten är ett dynamiskt system där erosion och ackumulation medför en kontinuerlig omformning av landskapet. Detta kan skapa problem för bebyggelse och infrastruktur belagd i kustzonen, och av denna anledning är det viktigt att följa och övervaka kustens utveckling. I dagsläget är det vanligt att förändringar i kustzonen utreds genom manuell kartläggning av strand- och vegetationslinjer baserat på ortofoton. Föreliggande utredning har studerat potentialen hos en automatiserad metodik som baseras på öppna satellitdata från Sentinel 2.

Syftet med föreliggande utredning har varit att undersöka om analyser av satellitdata har potential att ersätta och/eller komplettera dagens studier med ortofoton, om satellitdata från Sentinel 2 har en tillräcklig hög spatial upplösning samt att klarlägga vilka utmaningar som finns kopplat till denna typ av analys.

Utredningen består av tre delstudier som avser att inom kustzonen kartlägga förändringar i vegetationens täckningsgrad, förändringar i sandutbredning samt variation av vegetationsgrad i områden som rensats på invasiva arter. Delstudierna har resulterat i ett GIS-material som för analyserna av vegetationens täckningsgrad och sandutbredning omfattar kuststräckan mellan Ugglarp och Åhus, samt två mindre områden i närheten av Helsingborg för analysen av invasiva arter. Resultaten har utvärderats genom jämförelser med ortofoton samt med en tidigare utförd dynfotsanalys av SGU.