Fjärranalysens potential för kustzonsförvaltning, Brockmann Geomatics, december 2021

Rapport länk:

Fjärranalysens potential för kustzonsförvaltning – Brockmann Geomatics, framtagen på uppdrag av SGI, december 2021

Sammanfattning:

SGI har inom ramen för sitt nationella ansvar inom stranderosion givit Brockmann Geomatics i uppdrag att belysa fjärranalysens potential för kustzonsförvaltning. Rapportens huvudsakliga innehåll är en introduktion och exempel på data och produkter för åtta karteringstillämpningar som kan vara relevanta för olika kustzonsfrågor; vegetation, hydrologiska tillstånd, kuststrukturer, djup, bottenstrukturer, bottenvegetation, vattenkvalitet och vattentemperatur.

Fokus ligger på att beskriva och exemplifiera befintliga metoder och produkter och ge konkreta exempel baserat på Brockmann Geomatics expertis och erfarenhet av olika tillämpningar. För vissa tillämpningar är resultatet mer av beskrivande karaktär och en blandning av egna erfarenheter och ”state-of-the-art” inhämtade från rapporter och publikationer publicerade under de senaste åren. Beskrivningarna är inte uttömmande eller kompletta, men ger förhoppningsvis en bra bild av teknikens möjligheter och begränsningar. Rapporten inleds med en beskrivning av ett antal grundbegrepp inom satellitbaserad fjärranalys som kan vara bra att känna till för att kunna förstå fördelar och begränsningar med tekniken samt en summering av olika satelliter, sensorer och dataleverantörer av relevans för uppdraget.